بررسی صحت کد ملی در PHP

تابع زیر می تواند صحت یا عدم صحت کد ملی را بررسی نماید:

function checkCode($code) {
	if (is_numeric($code) && strlen($code) === 10) {
		$code = str_split($code);
		$ten = $code[9];
		$sum = 0;
		$j = 10;
		for ($i=0; $i<9; $i++) {
			$sum += $code[$i]*$j;
			$j--;
		}
		$mod = $sum%11;
		if ($mod >= 2) {
			$control = 11-$mod;
		} else {
			$control = $mod;
		}
		if ($ten == $control) {
			return true;
		} else {
			return false;
		}
	} else {
		return false;
	}
}

همه چیز واضح است، موفق باشید 🙂

نمایش و عدم نمایش ارور در PHP

برای دیدن ارورها در PHP کدهای زیر را وارد می کنیم:

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

و برای عدم نمایش خطاها در PHP کدهای زیر را وارد می کنیم:

error_reporting(0);
ini_set('display_errors', 0);

بررسی وجود یک عبارت در یک رشته در PHP

برای اینکه ببینیم آیا یک جمله شامل یک عبارت به خصوص می باشد یا خیر، از روش زیر استفاده می کنیم:

if (strpos($stmt, 'hello') !== false) {
	echo 'exists';
}

که در این مثال بررسی می گردد آیا واژه hello در رشته stmt وجود دارد یا خیر.

تغییر مالکیت فایل در لینوکس

ساختار سیستم عامل لینوکس بسیار یکپارچه و نظم گراست. از آنجا که تمام فایل ها و دایرکتوری ها دارای permission ، owner-user ، owner-group می باشد. در مورد تغییر permission قبلا مطلبی منتشر شد اما در این مطلب در مورد owner-user و owner-group توضیح داده می شود. برای کار با این موارد از دستور chown استفاده می شود که usage کلی آن به شرح زیر می باشد:

chown owner-user file

chown owner-user:owner-group file

chown owner-user:owner-group directory

chown options owner-user:owner-group file

همه چیز واضح است، حال به ذکر چند نکته بسنده می کنم:

chown root /foo

در کد بالا مالک (owner) دایرکتوری foo به root تغییر داده شد.

chown root:httpd /foo

در کد بالا owner-user دایرکتوری foo به root و owner-group این دایرکتوری به httpd تغییر داده شد.

chown -R root /foo

در اینجا هم مالکیت دایرکتوری foo تمام زیر مجموعه هایش به root تغییر داده می شود.